Zorg dragen voor het leven

De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.
Jesaja 7, 10-15

Koning Achaz, de koning van het Zuidrijk Juda (8ste eeuw vóór Christus) wil de Heer geen teken vragen. Hij legt het mooi uit: ‘ik zal de Heer niet op de proef stellen.’ Hij had wellicht geen zin om naar God te luisteren. Hij was immers op zoek naar bondgenoten in de Syro-Efraïmitische oorlog.

Jesaja vertelt de koning een visioen: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. De naam – God met ons – verklapt dat God aan het woord en aan het werk is. Hij biedt Achaz een ander bondgenootschap aan.

Blijkbaar heeft de jonge vrouw van het visioen wel geluisterd naar God en leeft zij volgens zijn aanwijzingen. Haar zoon zal het kwade verwerpen en het goede kiezen.

Het visioen van Jesaja leeft verder in de evangelies.

Matteüs vertelt over Jozef: Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde Maria niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. (Mt. 1, 19-20) Jozef luistert naar God, die spreekt in de persoon van een engel. Zo overwint hij zijn ergernis, boosheid, angst, … en kiest hij voor rechtschapen liefde. Hij zal zorg dragen voor het kind van Maria.

Lucas vertelt hoe God ook tot Maria had gesproken via een engel: ‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.’ Maria begrijpt het niet, maar ze luistert naar de geruststellende en beloftevolle woorden van de engel: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.’ Daarom antwoordt Maria: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
(Lc. 1, 26-38)

Een kunstwerk van Roger De Clercq brengt deze gelovige houding in beeld. Maria luistert naar wat God te zeggen heeft. De houding van haar linkerhand is duidelijk. Haar rechterhand ligt op haar zwangere buik. Een gebaar van nabijheid, zorg en bescherming. Luisteren naar God mondt uit op zorg voor het leven, vooral het kwetsbare leven.

Maria moet extra zorgen voor haar zoon, want er was voor hen geen plaats in het nachtverblijf van de stad. (Lc. 2, 7) En Jozef krijgt van God de goede raad: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ (Mt. 2, 13) En later, toen Jezus gedood wordt staat zijn moeder bij het kruis.
(Joh. 19, 25)

Jezus’ leven is voor sommigen niet gewenst. Hij moet op de vlucht. En later is Hij niet meer gewenst. Maria zorgt telkens voor Hem omdat zij – in verbondenheid met God – gelooft dat alle leven heilig is.

In onze maatschappij is het leven van heel wat mensen niet of niet meer gewenst. Dat leven heeft extra zorg nodig. Ook onze zorg.


Maria, Gij hebt geluisterd naar Gods Woord en liet dat Woord vrucht dragen. Zo kon Gods Woord mens worden.

Wij danken u voor Jezus.

Gij hebt voor Hem gezorgd waar Hij niet gewenst was, toen Hij moest vluchten, toen Hij niet meer gewenst was.

Wij danken U voor uw nabijheid en uw zorg.

Leer ook ons luisteren naar God, voor wie alle leven heilig is.

Leer ook ons zorgen voor alle leven, vooral voor het kwetsbare leven: leven dat niet gewenst is, leven dat moet vluchten, leven dat niet meer gewenst is.

Leer ons geloven dat mensen die naar God luisteren een gemeenschap kunnen worden die zorg draagt voor alle leven.

Amen.