Maak ons hart ontvankelijk

 Met huisarrest
maar verbonden
in de kracht van de Goede Week

 

 

Een kleine spirituele gids voor de Goede Week
Voor mensen met huisarrest,
voor een land in ballingschap

Subheader-oranje - Clemenspoort vzw

Het wordt dit jaar een Pasen met huisarrest

Opgesloten in ons huis. Ons land in lockdown.
Heel de wereld belaagd door een dodelijk virus.
Er is grote onwennigheid, veel angst en diepe onzekerheid.
Ons leven is beknot. Onze stad is een woestijn.
Het volk zit in ballingschap.
Het wordt dit jaar een andere Pasen.
Of wordt het eerder een lange Goede Week in onze benauwde cel?
Corona is niet enkel een doornenkroon.
Corona maakt ons niet enkel tot slachtoffers.
We kunnen ook leren uit onze lijdensweg.
Corona kan ook een krans van nieuw licht worden.
Liefde en solidariteit in eenzaamheid en lijden.
Kracht in kwetsbaarheid.

“Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer,
daar weenden wij tranen, denkend aan Sion;
onze citers hingen al aan de wilgen.”
Zo herdenken de Joden hun pijnlijke Babylonische ballingschap destijds.
Die ballingschap werd echter een sterke, verdiepende impuls
in hun latere geschiedenis.

Hier en nu, in de woestijn van onze ballingschap anno 2020,
verzamelen ook wij nieuwe inspiratie en verse energie.
Onze innerlijke vernieuwing kan groot en sterk worden.
We kunnen ons klaarmaken voor een heel nieuwe tijd.

Onze huiskamer wordt een kluizenarij.
Onze binnenplaats wordt een bronplek.
Herbronnen kan het begin zijn van een weg naar nieuwe verrijzenis.
Mag de corona Goede Week ons sterker maken!

Jean-Paul Vermassen, Erpe, 3 april 2020

Subheader-lichtblauw - Clemenspoort vzw

Maak ons hart ontvankelijk

Maak ons hart ontvankelijk
om in de kracht van de Goede Week  te kunnen binnentreden.
Om bewuster dan ooit mee te gaan met die mens van Nazareth,
mee op zijn weg van overgave tot het uiterste.
Maak ons – met en door Hem – krachtiger,
om het kruis in ons leven en de wereld te kunnen dragen vandaag.
Om te dragen, verdragen en overstijgen,
om te blijven doen wat we zelf kunnen doen,
om uit de zwaarte van ons gemoed te kunnen opstaan,
om te kunnen doorgaan met een warm hart
en met schenkende handen.

Daarvoor bidden we bij het begin van deze Goede Week:

Maak ons hart sterk,
Gij, Bron van altijd nieuwe kracht.
We moeten in deze weken zoveel lijden en dood verwerken.
Maak ons hart sterk,
Gij, stille, krachtige Aanwezigheid.
We moeten zoveel verlies en afscheid een plaats geven in ons leven.
Maak ons hart sterk,
Gij, Stuwkracht tot gerechtigheid.
We moeten zoveel onrecht en leed in de wereld machteloos aanzien.
Maak ons sterk, vandaag
en de komende moeilijke weken of maanden. Amen.

Subheader-groen - Clemenspoort vzw

Dit jaar kan onze huiskamer
de helende, heilige ruimte bij uitstek worden

Oude woorden kunnen soms zo actueel klinken.
Oude taal weet ons nog steeds diep te raken.
Muziek van zo lang geleden lijkt eeuwig aan te spreken.

Meer dan ooit klinkt de muziek van Bachs Mattheüspasie
zo indringend en betekenisvol vandaag:
nu we geen passieconcert kunnen meemaken,
nu we niet naar de liturgie van de Goede Week
in de kerk kunnen gaan.

Deze moeilijke tijd is een kans om tot de diepste en krachtigste kern
van onze joods-christelijke traditie door te stoten.
Om hoopvol te blijven tegen beter in.
Om in onze kracht te blijven ook al voelen we tegelijk zo kwetsbaar.

Mogen de woorden en muziek van de Goede Week
ons troost, rust en draagkracht schenken.
Mogen we ons, in de stilte van onze woonkamer, verbonden weten
met onze medegelovigen, elk ook opgesloten in hun eigen cel.

Biddend of zingend verbinden we ons met Jezus:
O hoofd vol bloed en wonden.

Het is een verbondenheid die ons wonderlijk
een heel eigen vervulling geeft.

Subheader-blauw - Clemenspoort vzw

O hoofd vol bloed en wonden

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon.
O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon.
O hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon.
O hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt gij nu zo deerlijk!
Ik groet u vol ontzag.

Wees gij om mij bewogen
en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen,
gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen,
wie zo sterft, sterft gerust.

Subheader-oranje - Clemenspoort vzw

Om te relativeren
Om te aanvaarden

In deze uitzonderlijke coronadagen is werkelijk alles anders,
voor iedereen.
Er is zoveel verwarring in ons.
Er is zoveel onzekerheid in ons.
Over de komende weken, over de toekomst na corona.
Er is angst en stress.
Er zijn vragen en twijfels, verveling en leegte.

Er broeden spanningen en er ontstaan conflicten
in de relaties met onze medemensen:
allen staan we onder een ongekende druk.
Ons isolement duurt langer dan ons lief is.

We missen de warmte en houvast van samen,
we missen de inspiratie en het nieuw elan
die ontspringen in onze uithuizige momenten.

Daarom is het nodig om ons hart en gemoed rustig te maken.
Het kan.
Het kan door ons te verbinden met zovele mensen in de wereld
die allemaal lijden door dit coronavirus.
Het kan door te leren relativeren,
door ons te verzoenen met ons leven zoals het nu is

Laten we aandachtig en ontvankelijk
binnentreden in de kracht van de Goede Week.
De Goede Week die ons leert om moedig onze kruisweg te gaan.
Om onze hoop te blijven richten op een nieuw Pasen.

Subheader-lichtblauw - Clemenspoort vzw

Vrede in het spoor van Franciscus van Assisi

We kunnen in onze opgesloten Goede Week
enkele sterke woorden
van Franciscus van Assisi lezen en herlezen.
Laten we ze hernemen en overwegen
tot zolang we aanvoelen wat ermee bedoeld wordt,
tot ze woorden worden waar we van leven en herleven.

In de diverse ellende op het einde van zijn leven
componeerde Franciscus zijn loflied op de schepping,
na enkele stille, eenzame weken
op de ruwe, rotsachtige berg La Verna.

Ook wij kunnen het meemaken in de stilte van onze ‘ophokking’:
het mirakel van onze innerlijke ommekeer,
het mirakel van de wonderlijke vermenigvuldiging
van onze kalmte en moed.

Mogen we ons in deze Goede Week toeleggen
op het wonder van eigen innerlijke hernieuwing.
Opdat we meester mogen worden van ons lot.
Opdat we kapitein mogen blijven
van onze diepere, christelijke be-Geestering.

Kom, Geest van ommekeer.
Laaf ons aan de krachtige woorden van Franciscus van Assisi:

Waar liefde is en wijsheid,
daar is geen vrees en geen onwetendheid.

Waar geduld is en deemoed,
daar is geen toorn en geen opwinding.

Waar armoede is met vreugde,
daar is geen begerigheid en geen hebzucht.

Waar rust is en bezinning,
daar is geen bezorgdheid en geen ronddwalen.

Waar God mag waken over de mens,
daar kan de vijand geen plaats vinden om binnen te dringen.

Waar barmhartigheid is en onderscheidingsvermogen,
daar is geen veeleisendheid en geen verharding.

Wijsheidsspreuken van Franciscus

Subheader-groen - Clemenspoort vzw

Misschien zal het voor velen dit jaar vooral
een intense Witte Donderdag worden

‘Het zal geen Pasen worden dit jaar’,
hoorde ik deze week iemand zeggen.
Die uitspraak stemde tot verder nadenken.

Ja, het zal voor velen een andere Pasen worden.
Niet met verzorgde liturgie in de kerk.
Niet met een mooi concert: een of andere passie.
Maar in ons dagelijkse leven
kan het Pasen worden als nooit tevoren.

De Pasen van weerbaarheid en veerkracht,
de Pasen van meer verbondenheid en solidariteit.
De Pasen van doorbijten en elkaar ondersteunen
tijdens de lange kruisweg van huisarrest of ziekte.
Voor sommigen wordt het een heel harde, pijnlijke kruisweg.
Meer Goede Vrijdag dan Pasen.

Misschien zal het voor velen vooral
een intense Witte Donderdag worden.
Treuren om dramatisch verlies:
zelfs afscheid nemen kon niet.

Voor zorgverleners zal  ‘elkaar de voeten of handen wassen’
dit jaar een heel eigen invulling krijgen:
toegewijd zorgzaam zijn
bij de zwaar zieke coronapatiënten in het ziekenhuis.

Velen zijn in deze alleen-zame dagen een engel voor elkaar.
Of… een zorgende diaken of diacones.

Voor ons allen is de Goede Week dit jaar
meer een diaconale week dan een liturgische:
een tijd van elkaar dragen en helpen dragen.
Elkaar op een afstand omringen met aandacht en attenties.
Kracht en verbondenheid in kwetsbaarheid en eenzaamheid!

Christelijk leven en evangelie gebeuren niet enkel in het kerkgebouw
maar evenzeer in de wereld, in ons eigen leven en in onze relaties.
Dat beseffen we nog beter in coronatijd.
Een sterke Goede Week en een moedige Pasen!!

Subheader-blauw - Clemenspoort vzw

Als we ons op onze gebroken heuvel bevinden
Bij Goede Vrijdag

We hebben allemaal onze goede dagen.
We maken vaak mooie dagen mee.
We kennen zelfs zalige dagen.
Maar schoonheid en heerlijkheid zijn ongrijpbaar.
Ze zijn niet voor altijd vast te houden.
We kennen ook onze moeilijke dagen.
We maken soms lege dagen mee.
We hebben onze lastige, sombere dagen.

Soms voelen we ons alleen op onze gebroken heuvel.
Met verdriet dat niet te delen is.  Met gevoelens die stormen in ons.

Op onze donkerste momenten lijkt het zelfs
of ons hele leven zinloos is geweest,
de toekomst hoeft dan niet meer.
We voelen in zo’n ogenblikken
de bekoring om het op te geven, om te gaan liggen.
Om te gaan liggen en slapen voor altijd.

Dan kan het helpen
om vanop onze gebroken heuvel verstillend naar zijn kruis te kijken.
Het kan ons helpen als we ons inbeelden wat hij meemaakte.
Ook hij kende de heuvel van verlorenheid, verlatenheid en verdriet.
Ook hij was doodsbang en diep bedroefd.
Hij kende de diepste verlatenheid.

Hij is niet weggevlucht van de gebrokenheid.
Hij heeft de bittere kelk tot op de bodem geledigd.
Hij bleef hopen tegen beter weten is.

Zo werd hij onze bondgenoot in weerbaarheid en veerkracht,
de broeder van alle lijdende mensen.
Hij is onze gids om ons te helpen
dragen en verdragen,
vertrouwen en gelovig hopen.

Dat wij doorheen onze Goede Vrijdag
mogen wandelen naar een nieuw Pasen, vroeg of laat.
Amen.

Subheader-oranje - Clemenspoort vzw

Het is nu elke dag Goede Vrijdag

Soms kan het elke dag Goede Vrijdag zijn.
Zoals in deze coronadagen:
elke dag de bulletins van de virus-slachtoffers.

Soms kan het wekenlang, zelfs maandenlang Goede Vrijdag zijn.
Waar mensen in oorlogstijd leven.
Waar mensen gebukt gaan onder onrecht en verdrukking.
Waar mensen moeten vluchten.
Waar mensen ernstig ziek worden en sterven
zonder goede medische zorgen.

Dan rest ons niets anders dan te ondergaan.
Dan rest ons niets anders dan te verwerken,
zo goed en kwaad als het kan.
Er is een tijd van treuren.

Gaandeweg leren we onze ellende en tranen te overstijgen.
Het is de tijd van helen en louteren.
De tijd van krachten herwinnen,
van hervatten van leven, samenleven en maatschappelijke inzet.
We kunnen weer meegaan met anderen
op hun weg van kruis naar opstanding.

Dat we ons in stilte en bezinning mogen laten ombuigen
van gebrokenheid en verslagenheid
naar weerbaarheid en veerkracht.
Mag het in ons en in mensen vandaag gebeuren:
het wonder van weder-opstanding
dat bij Jezus en zijn vrienden gebeurde.
Dat we de weg mogen vinden van afgrond naar nieuw panorama.
Dat we mogen zien met nieuwe ogen.
Dat ons gemoed en onze geest worden opgewekt.

Mogen we ons in deze teneerdrukkende tijden blijven openen
voor Inspiratie en Kracht
groter dan onze eigen ingeving en kracht.
Want in het moeras van ons hoofd en hart
is onze eigen inspanning alleen ontoereikend.
In de nacht van onze ziel
moet het licht van elders komen.

Dat de gave van doorgaan en doorbijten
ons dit jaar – intenser dan ooit –
wordt geschonken.

Mogen we onze lange Goede Vrijdag moedig doorkomen.
Amen.

Subheader-lichtblauw - Clemenspoort vzw

Jij hebt het zelf meegemaakt
Vele staties lang

 Een kruiswegbezinning in onze huiskamer

Jij, visser van Nazareth, jij weet wat het is.
Jij hebt het zelf meegemaakt. Vele staties lang.
Jij, mens over de dood heen,
Jij bent een gangmaker, een raadsman en een metgezel.

Je kent de vele pijnlijke stadia van de lijdensweg.
Verlies en pijn. Afzondering en eenzaamheid.
Verdriet en angst. Onbegrip, veroordeling en vernedering.
Foltering en kruisiging.
Diepe, algehele verlatenheid. Twijfels en onzekerheid.

Wij weten dat Jij met ons meegaat
op onze eigen kruisweg hier en nu.
Nee, Jij neemt ons lijden niet weg.
Maar je levens- en verrijzenisverhaal geeft ons troost,
houvast en uitzicht:
dat er na de vele pijnlijke staties een nieuw uitzicht kan komen,
dat er na het kruis van deze coronadagen
nieuwe kracht in ons en in de wereld kan ontluiken.

Het doet ons zo goed om samen met Jou onderweg te zijn.
Het is wonderlijk wat Jij voor en in ons blijft betekenen.
Je bent een gangmaker, een raadsman en een metgezel.

Subheader-groen - Clemenspoort vzw

Wordt dit de langste Stille Zaterdag ooit?

Wordt dit de langste Stille Zaterdag ooit?
Of duurde die eerste Stille Zaterdag toen ook vrij lang?

Duurde het bij de vrienden van Jezus ook een hele tijd
vooraleer ze de pijnlijke dood van Jezus konden verwerken?
De tijd van rouwen en van heel nieuwe ervaringen en inzichten.
De tijd dat hun bewustzijn en hun ogen werden geopend.
Dat Hij voortaan op een nieuwe, geestelijke wijze
bij hen aanwezig zou zijn.
Dat Hij op een nieuwe wijze present zou komen
in hun broederlijk samenkomen,
in de kracht van hun getuigende woorden en gebaren van liefde.

Duurt niet elke Stille Zaterdag langer dan we denken?
De tijd tussen verlies en herstel.
De tijd tussen afscheid nemen en rouwen
en herleven en nieuwe inzet.
De tijd tussen ‘oud gedrag kunnen verlaten’
en ‘mogen intreden in nieuw gedrag’.

Mogen wij het doorheen de pijnlijke coronacrisis
ook mogen meemaken vandaag en morgen:
ogen die worden geopend en gedrag dat wordt vernieuwd.
Minder on-verbonden-economisch denken,
meer mondiaal-sociaal-duurzaam handelen.

Kan de lange Goede Vrijdag van ons huisarrest
een doorbraak worden van nieuw bewust-zijn?
‘De eindelijke doorbraak’ van een nieuw waardenpatroon
voor politiek en burgers.

Laten we het hopen dat onze lange Stille Zaterdag
een krachtige en duurzame ommekeer mag op gang brengen.

Subheader-blauw - Clemenspoort vzw

Pasen in en vanuit de stilte van ons afgesloten huis

Mag het dit jaar Pasen worden in en vanuit onze stille huiskamer.
Mag Pasen beginnen waar het toen begon,
waar het altijd al begon en altijd weer kan herbeginnen.
Pasen als de omkering die in ons hoofd en ons hart gebeurt:
verslagenheid die kantelt naar weerbaarheid.

Mag het ons allen overkomen in onze ingekeerde, ingehouden dagen: de kracht van onze omvorming,
de energie van een nieuwe opgeladen-heid
het vermogen van het overwinnen.

Mogen wij meemaken wat de leerlingen van Jezus
hebben doorgemaakt.
Mogen wij waarmaken wat zij destijds hebben gekund:
kruis ombuigen tot verrijzenis.

Onze verrijzenis morgen begint in ons huisarrest nu.
We laten ons niet breken door onze gekrokenheid.
We blijven – vanop afstand – mensen opbeuren en troosten.
We blijven hen bezoeken met onze digitale aanwezigheid.
We blijven hen op diverse wijzen onze solidariteit schenken.

Geduldig blijven we wachten tot onze deuren weer opengaan,
tot we weer samen zullen wandelen
langs de straten en pleinen van onze stad
Het nieuwe Pinksteren van morgen
begint hier en nu: met de kracht van ons Pasen
in het onverbiddelijke cel van onze gevangenis.

Subheader-oranje - Clemenspoort vzw

Doe ons duurzaam verrijzen

Gij, Geest-kracht van ommekeer,
kom ons bevrijden uit onze oude hersenpatronen,
kom ons nieuwe gedrag versterken.
Maak ons krachtig in en na ons persoonlijk huisarrest
en onze collectieve ballingschap.
Dat onze wekenlange, stille herbronningstijd vruchten mag dragen.
Dat onze innerlijke vernieuwing en nieuwe inzichten
mogen standhouden.

Gij, Geest-kracht van ommekeer,
word nieuw en wijs in ons,
word moedig en durvend in ons.
Dat wij met anderen op nieuwe wegen kunnen gaan.
Dat wij meer dan ooit durven leven in de Geest van Jezus
en zijn evangelie:
een leven van zorg voor gerechtigheid voor alle mensen,
voor heel de aarde.

Begeester ons zodat wij ons ego kunnen voorbijsteken,
zodat wij ons naar een dieper leven en samenleven kunnen keren.

Gij, Geest-kracht van ommekeer,
beziel ons
om minder materialistisch en individualistisch te kunnen leven.
Doe ons verrijzen en opstaan uit ons oude leven.
Maak van ons nieuwe mensen, kinderen van de innerlijke vrijheid,
stichters van broederlijke en zusterlijke relaties.

Schenk nieuw vuur
aan groepen en gemeenschappen
die willen gaan voor een nieuwe wereld van rechtvaardigheid.

Schenk nieuw vuur
aan godsdiensten en wijsheids-tradities,
dat zij meer werk maken van een verenigde wereld.

Wees in ons
een blijvende Pasen.
Word in ons
een krachtige Pinksteren.

Subheader-lichtblauw - Clemenspoort vzw

Pasen is het vieren van de grote hoop

Als wij zelf de hoop niet meer in ons dragen
is er geen hoop meer.
Hoop is een gerichtheid van de geest
voorbij de horizon verankerd.

Vaclav Havel

Subheader-groen - Clemenspoort vzw

Opstanding in hoop

Het is niet tevergeefs
weet de liefde

Wees niet bang
fluistert het vertrouwen

Er is Meer
gelooft de hoop

Het herbegint
zegt de nieuwe opstanding

Pasen, zo zegt het geloof,
is aanvoelen dat iets zinvol is
ongeacht de afloop en het resultaat ervan

Pasen is erop vertrouwen
dat Hij ons met ons meegaat,
een nieuwe, andere toekomst tegemoet

Pasen is het feest van de grote hoop!

Subheader-blauw - Clemenspoort vzw

Pasen

Pasen
heeft altijd met Goede Vrijdag te maken.

Pasen
is nu even goed mogelijk als toen.

Het is aandachtig zwijgend
nabij zijn in het uur van lijden en sterven.

Het is mensen troosten en bemoedigen
in de tuin van hun verlies en verdriet,
van hun wanhoop en berusting.

Het is de stenen
van onrecht en geweld wegrollen.

Het is samen zwervend wandelen
om verlies te verwerken,
om het wonder van innerlijke ommekeer mee te maken:
het hart wordt weer geopend,
de ogen kunnen weer licht zien,
de benen hebben weer kracht om op te staan.

Het kan vandaag in ons en tussen ons
weer Pasen worden
nu even goed als toen.