Liturgie

Wie heeft iets te zeggen?

2 februari 2021
God, Gij roept ons om uw blijde boodschap van leven te verkondigen, in woord en daad, aan onze medemensen. Vervul ons met een grote liefde voor onze medemensen, zodat wij ons kunnen inleven in wat zij meemaken. Vervul ons met […]

Kom maar mee

18 januari 2021
Jezus, waar verblijf Je? Waar er twee of drie in jouw naam bijeen zijn, daar ben Jij in ons midden. Wij bidden om mensen die ons meenemen in hun eigen geloven, zodat we sterker met Jou verbonden zijn. Wij bidden […]

“Ik zie je graag” – doop van Jezus

11 januari 2021
God, uw liefde voor elke mens is nog groter dan de liefde van een vader en een moeder voor hun kinderen. Aan elke mens zegt Gij: “Gij zijt mijn zoon/dochter, die ik zo liefheb, in u heb ik welbehagen.” Gij […]

Twee koningen – Drie wijzen

4 januari 2021
God, in ons leven ontmoeten wij voortdurend twee koningen: koning egoïsme en koning liefde. Laat het licht van uw wijsheid over ons stralen, zodat we kunnen onderscheiden wat echt leven geeft aan onszelf, aan onze medemensen en aan de wereld. […]

Woord en licht – Kerstmis

26 december 2020
God, Gij spreekt uw Woord tot ieder van ons, Gij laat uw Licht over ons schijnen. Wij danken U omdat Gij in Jezus mens geworden zijt en omdat Gij nog steeds mens wordt in wie in U geloven. Wij bidden […]

Het echte leven – Kerstmis

26 december 2020
Dank U, God. Het leven dat Gij geeft is groter en sterker dan alle pijn en verdriet, zelfs sterker dan de dood. Dat hebt Gij in Jezus getoond. Dank U, God. Uw boodschap van leven raakt mensen, die als herders […]

De engel is een leraar

21 december 2020
God, Gij vraagt ons om dienstbaar te zijn aan het leven dat Gij aan ons en aan de wereld geeft. Zend ons engelen die ons leren over U en over Jezus. Laat uw heilige Geest over ons komen als een […]

Christus Koning Herder

23 november 2020
Gij die ten volle deelt in het eeuwig leven van het koninkrijk dat ook voor ons bestemd is, open onze ogen, open ons hart, opdat wij U herkennen in de mensen die vaak als onaanzienlijk beschouwd worden. Geef ons de […]

Heiligen

1 november 2020
Onze Vader, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Help ons om nederig van hart te zijn en ons leven af te stemmen op uw bedoeling met mens en wereld. Leer ons te troosten waar […]

De hoeksteen van ons leven

24 oktober 2020
God, wij danken U omdat Gij telkens weer toekomst geeft aan ons, mensen. Dat hebt Gij duidelijk gemaakt in Jezus, uw Zoon. Hij ondervond tegenwerking, Hij onderging lijden en dood. Maar Gij hebt Hem tot leven gewekt. Voor ons is […]

Leren leven

18 september 2020
God, wij geloven dat Gij bij ons zijt als wij het boek van de Schrift openen. Wij willen ons uw Woord eigen maken, door het te lezen en te overdenken, door samen als gemeenschap op zoek te gaan naar wat […]

Maria – Kiezen voor de hemel

14 augustus 2020
Maria, wij vieren U omdat wij geloven dat Gij opgenomen zijt in de hemel. In die hemel hebt Gij geloofd, Gods plan met mens en wereld. Gij hebt er U voor ingezet met de kracht van zijn Geest. Uw Zoon […]

De wereld redden

6 juni 2020
God, Gij hebt de wereld lief, Gij hebt ons lief. Wat die liefde kan betekenen heeft Jezus ons getoond. Wij danken U dat wij mogen geloven dat slechte situaties niet uitzichtloos zijn. Wek onze creativiteit om in kleine gebaren van […]

De vreugde van de heilige Geest

30 mei 2020
Geest van God, Geest van Jezus, wij kunnen uw warme nabijheid voelen in de liefde en de verbondenheid die we met elkaar beleven. Moge die warmte in ons een kracht zijn die ons elke dag helpt om samen te leven […]

Jezus bidt voor ons

25 mei 2020
God, wij danken U voor Jezus. Door Hem zijt Gij ook ónze Vader. Wij willen onze verbondenheid met U verder laten groeien. Vanuit die verbondenheid willen wij ontdekken en begrijpen hoe Jezus geleefd heeft en wat Hij verkondigd heeft, opdat […]

Hemel en aarde

20 mei 2020
God van de hemel, God van de aarde, Jezus heeft door zijn leven in liefde, barmhartigheid en gerechtigheid de hemel verbonden met de aarde. Zo werkte Hij aan het koninkrijk van de hemel, uw bedoeling met mens en wereld. Hij […]

Een trouwe metgezel

16 mei 2020
Geest van God, Geest van Jezus, Geest van waarheid, Geest van liefde, Parakleet, Pleitbezorger, Helper, Trooster, Gij, God-naast-ons. In onze liefde voor elkaar mogen wij U ontmoeten als een trouwe metgezel. Maak ons duidelijk welke weg ten leven Jezus is […]

In het huis van mijn Vader

10 mei 2020
God, wij noemen U ‘Vader’, net als Jezus. Wij zijn welkom in uw huis, zo heeft Jezus ons beloofd en wij voelen ons er veilig. Wij volgen Hem die de weg, de waarheid en het leven is voor ieder van […]

Herder en deur

1 mei 2020
God, Gij hebt uw herderlijke zorg doorgegeven aan Jezus. Door zijn manier van leven hielp Hij mensen geloven in en vertrouwen op het leven in al zijn volheid, dat Gij elke mens gunt. Die herderlijke zorg vertrouwt Gij ook toe […]

Hij gaat met ons mee

25 april 2020
Heer, ga met ons mee op onze levensweg, in goede en kwade dagen. Ga met ons mee als we vreugde en verdriet kunnen delen met elkaar. Ga met ons mee als we in de Schriften aanwijzingen vinden om te leven. […]

Tomas, de tweeling

20 april 2020
Jezus, ook vandaag zijt Gij in ons midden en schenkt Gij ons ‘vrede’ en de kracht van uw Geest. Gij zijt in ons midden als wij samen komen in gemeenschappen op mensenmaat, in liefde en zorg voor elkaar. In het […]

Het is goed

16 april 2020
God, elke dag opnieuw zegt Gij ‘er moet licht komen’ en elke dag opnieuw ziet Gij dat het licht goed is. Gij hebt ons, mensen, geroepen om mee dat licht mogelijk te maken door zorg te dragen voor de schepping […]

Jezus is verrezen. Hij leeft! – Pasen 2020

9 april 2020
Jezus, wij danken U omdat Gij ons zegt: ‘wees niet bang’. Gij hebt ons getoond wat het betekent: zo met elkaar leven dat we ‘leven in al zijn volheid’ hebben. Gij hebt ons laten zien hoe krachtig dat leven is: […]

Kies voor Jezus’ Geest – Goede Vrijdag 2020

9 april 2020
Jezus, uw weg door het leven werd voortdurend geleid door Gods Woord in de Schrift. Zo hebt Gij geleerd te geloven dat lijden en dood nooit het einde zijn. Uw weg was een weg naar het leven in al zijn […]

Kies voor dankbaarheid – Witte Donderdag 2020

9 april 2020
Jezus, wij willen bij U horen. Wij willen uw voorbeeld van dienstbaarheid niet enkel begrijpen, maar er ook naar handelen. Wij danken U voor de vele dienstbare mensen, die zieken verzorgen, die stervenden begeleiden, die door hun nabijheid angst en […]

Kies voor een ezel – Palmzondag 2020

4 april 2020
God, door Jezus nodigt Gij ons uit om te kiezen: willen wij ons leven leiden, gezeten op een paard of gezeten op een ezel? De noodkreet ‘hosanna’ – ‘help ons toch’ – klinkt overal en altijd. Gelukkig zijn er veel […]

Kies voor verbondenheid – Vasten 2020-5

3 april 2020
Vader, wij danken U dat Gij ons verhoort. Gij zijt heel nabij wanneer wij rouwen, ook al beseffen wij dat niet. Help ons om te ontdekken dat verbondenheid niet sterft. Help ons een nieuwe band te ontdekken met iemand die […]

Kies voor liefde – Vasten 2020-4

3 april 2020
God, in onze mensenwereld kan het er hard aan toegaan. Vooral kwetsbare mensen zijn er het slachtoffer van. Wij willen geloven in uw liefde. Voed daarom onze verbondenheid met U en laat ons delen in de kracht van uw Geest. […]

Kies voor geloven – Vasten 2020-3

23 maart 2020
God, wij danken U voor de mensen die ons geholpen hebben en nog helpen om te geloven ‘in geest en waarheid’ en dat geloof verder te verdiepen. Wij danken U voor die bron in ons en in medemensen, waaruit water […]

Kies voor vertrouwen – Vasten 2020-2

23 maart 2020
God, door uw Woord in de Schrift, dat wij mogen delen met elkaar, geeft Gij ons aanwijzingen voor een menswaardig en zinvol leven, voor een menswaardige wereld. Wek in ons het vertrouwen dat uw Woord voor ons een zegen is […]

Kies voor verrijzenis – Vasten 2020-2

23 maart 2020
Heer Jezus, Gij neemt ons mee in het volle leven van de verrijzenis. Gij toont ons de weg om God te ontmoeten. Spreek tot ons woorden van leven. Raak ons aan met veel liefde, opdat wij kunnen opstaan en kiezen […]

Kies voor het leven – Vasten 2020-1

23 maart 2020
God, wij leven niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit uw mond. Wij danken U dat Gij in uw Woord aanwezig zijt bij ons als een God die begaan is met ons leven. Wij willen open […]

Zorg dragen voor het leven

5 maart 2020
De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’