God wil dat Trump president werd

Wat een positieve rol van het moderne denken
om godsdiensten bewuster te maken
dat de verbinding tussen de mens en het transcendente/het goddelijke enkel een indirecte (bemiddelde) relatie kan zijn.

Het moderne denken helpt om de mens in zijn begrensdheid te situeren en om God in zijn overstijgende mysterie God te laten zijn.

Over God objectief praten kan niemand op aarde.

Godsdienstige mensen die toch menen
een rechtstreekse lijn met God of een goddelijke profeet te hebben
en die van daaruit met grote (objectieve) exactheid en zekerheid
Gods wil denken te kunnen kennen
en die menen goddelijke interventies in de wereld
te kunnen aanwijzen
tonen de mensheid hoe verdwaasd en verwoestend het kan zijn
als ze de goddelijke wereld en de menselijke wereld
laten samenvallen.

Mystici uit alle grote godsdiensten
wisten al heel vroeg
dat er tussen de mens en God
een wolk van niet-weten hangt.